Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Nakoming overeenkomst
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Overmacht
Artikel 17 - Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Quiltshop Andrea (eigenaar Andrea de Jong)
Vestigingsadres (geen fysieke winkel) : J.B. Bakemakade 40, 3071 ME Rotterdam
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 06-11077471
Inschrijving Kamer van Koophandel: 59553979
BTW- identificatienummer : NL135951525B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Quiltshop Andrea en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Quiltshop Andrea en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, verwijst Quiltshop Andrea naar de tekst van de algemene voorwaarden op de website.
4. Quiltshop Andrea is niet aansprakelijk voor onbedoelde typefouten.
5. Quiltshop Andrea heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De op het moment geldende versie is te allen tijden op de website te raadplegen.

Artikel 3 - Het aanbod
1. Alle producten die Quiltshop Andrea aanbiedt zijn uniek en bijna uitsluitend zelf vervaardigd. Producten die op de website staan zijn leverbaar in die betreffende kleur en afmeting, tenzij anders vermeld. Verzoeken tot een bestelling van soortgelijke producten in andere getalen, kleuren en afmetingen, worden door Quiltshop Andrea in behandeling genomen. Quiltshop Andrea beoordeelt of dit verzoek ingewilligd kan worden.
2. Indien een aanbod onder andere voorwaarden plaats vindt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijk en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Quiltshop Andrea gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Quiltshop Andrea streeft ernaar de foto's zo duidelijk mogelijkheid op de website te plaatsen om de consument een reëel beeld te geven, echter kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de echte kleuren.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
5. Alle offertes zijn vrijblijvend en worden in schriftelijke vorm aan de consument voorgelegd. Het aanbod voorziet in een datum. Quiltshop Andrea is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Quiltshop Andrea kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Quiltshop Andrea zal naar aanleiding van een verzoek om informatie een mail versturen met daarbij een factuur en een pdf van de algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat de consument elektronisch heeft bevestigd de overeenkomst aan te willen gaan.
3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Quiltshop Andrea langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Quiltshop Andrea is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4. Quiltsop Andrea verplicht zich uiterlijk binnen 14 dagen na het aanvaarden van het aanbod de overeenkomst te bevestigen.
5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Quiltshop Andrea passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
6. Quiltshop Andrea kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Quiltshop Andrea op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Quiltshop Andrea gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Quiltshop Andrea zal uiterlijk bij levering van het product, de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen meesturen:
a. het adres van Quiltshop Andrea waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
8. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Quiltshop Andrea mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar consument is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Quiltshop Andrea hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Quiltshop Andrea. Dit hoeft niet als Quiltshop Andrea heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Quiltshop Andrea verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Niet voldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen door Quiltshop Andrea.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Quiltshop Andrea stuurt na ontvangst van melding van herroeping onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
2. Quiltshop Andrea vergoedt alle betalingen van de consument die door Quiltshop Andrea in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Tenzij Quiltshop Andrea aanbiedt het product zelf af te halen, mag Quiltshop Andrea wachten met terugbetalen tot Quiltshop Andrea het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
3. Quiltshop Andrea gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Quiltshop Andrea de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Quiltshop Andrea sluit het herroepingsrecht uit bij:
1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet te voren zijn gemaakt en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 10 - De prijs
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst
1. Quiltshop Andrea staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. Quiltshop Andrea zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot volgens specificaties van de consument vervaardigde producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Quiltshop Andrea kenbaar heeft gemaakt.
3. Quiltshop Andrea zal de geaccepteerde bestellingen spoedig maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen, nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Quiltshop Andrea het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Quiltshop Andrea tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Quiltshop Andrea is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventueel te late levering door de vervoerder die gekozen is.
7. Quiltshop Andrea is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het verkeerd gebruik van de geleverde producten.
8. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Quiltshop Andrea te worden gemeld.

Artikel 13 - Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur.
2. De verschuldigde bedragen kunnen uitsluitend contant of per overschrijving naar de rekening van Quiltshop Andrea worden voldaan. De consument zorgt voor het vermelden van het factuurnummer bij de overschrijving.
3. Bij de overeenkomst van producten vervaardigd volgens specificaties van de consument mag Quiltshop Andrea de consument een vooruitbetaling van 30% vragen.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal de consument door Quiltshop Andrea gewezen worden op de te late betaling. Quiltshop Andrea zal de consument een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Quiltshop Andrea is nu gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
6.
Artikel 14 - Klachtenregeling
1. Quiltshop Andrea beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Quiltshop Andrea.
3. Bij Quiltshop Andrea ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Quiltshop Andrea binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht, in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Quiltshop Andrea en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij bestellingen vanuit het buitenland, is het Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen zullen altijd worden beslecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 16 - Overmacht
1. Quiltshop Andrea is een eenmanszaak en opdrachten kunnen uitsluitend door de eigenaar worden vervaardigd. Quiltshop Andrea heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit kan geschieden door de consument de opschorting of ontbinding schriftelijk mee te delen. Quiltshop Andrea hoeft geen schadevergoeding te betalen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Quiltshop Andrea kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 17 - Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten
1. Voor producten die volgens specificaties van de consument worden vervaardigd, op basis van een individuele keuze van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, verstrekt Quiltshop Andrea altijd eerst een offerte. In de offerte wordt het product zo goed mogelijk omschreven.
2. In producten die op basis van specificaties van de consument worden gemaakt, kunnen altijd afwijkingen in kleur, patroon en exacte afmetingen voorkomen. Dit geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijdingen zodanig zijn dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gehouden. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3. Quiltshop Andrea doet haar uiterste best om tijdens het vervaardigen van het product, regelmatig de vorderingen te tonen aan de consument door middel van het versturen van e-mails met foto’s.
4. Indien de consument na het aangaan van de overeenkomst wijzigingen wil aanbrengen, is Quiltshop Andrea gerechtigd hiervoor extra kosten te rekenen. Quiltshop Andrea geeft per mail aan wanneer de fabricage van het product begint. Vanaf dat moment zullen wijzigingen op verzoek van de consument door Quiltshop Andrea op haalbaarheid worden beoordeeld. Wijzigingen die extra tijd of kosten met zich mee brengen voor Quiltshop Andrea, worden uitsluitend tegen vergoeding van de kosten doorgevoerd. Quiltshop Andrea legt deze kosten eerst voor aan de klant. Eventuele overschrijding van de leverdatum als gevolg van wijzigingen op een later moment, kan niet op Quiltshop Andrea worden verhaald.
5. Bij volgens specificatie van de consument vervaardigde producten, vraagt Quiltshop Andrea de consument een vooruitbetaling van 30%. Productie start slechts als deze vooruitbetaling voldaan is.
6. De door Quiltshop Andrea opgegeven levertijden van bestellingen van producten die volgens specificaties van de consument worden vervaardigd, zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gehouden. Consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
7. Quiltshop Andrea is een eenmanszaak en volgens specificatie van de consument vervaardigde producten kunnen uitsluitend door de eigenaar worden vervaardigd. Quiltshop Andrea heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Quiltshop Andrea gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:
Quiltshop Andrea
J.B. Bakemakade 40
3071 ME Rotterdam
06-11077471
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*


- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]


- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Development by Jan van Kuijk / 1-2-appletree.nl | Copyright Quiltshop Andrea. All rights reserved.